Ekspertinės paslaugos

Transporto priemonių techninė ekspertizė Panevėžyje

Panevėžio TAC ekpertizių skyrius yra pasirengęs atlikti visas transporto priemonių technines ekspertizes, kurias numato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Mūsų klientams aktualiausios ir dažniausiai atliekamos paslaugos yra šios:

Naudotų transporto priemonių iš ne ES ar EEE šalių techninė ekspertizė

M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualus patvirtinimas atliekamas įvertinant:

• transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukciją, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą. Be to, transporto priemonių artimosios ir tolimosios šviesos žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT);

• M1, N1 klasės transporto priemonių ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitiktį gamintojo nustatytiems reikalavimams;

• transporto priemonės atitiktį Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams, patvirtintiems Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260;

• ant transporto priemonės turi būti identifikavimo lentelė;

• transporto priemonės turi atitikti jos pirmosios registracijos metu galiojusius ekologinius reikalavimus pagal EB direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus.

Techninei ekspertizei pateikiama dokumentacija:

• transporto priemonės dokumentai;

• transporto priemonės atitiktį ekologiniams reikalavimams patvirtinantis dokumentas (transporto priemonėms kurių modelio metai yra 2002 ir vėlesni). Siekiant įregistruoti transporto priemonę iš ne ES ar EEE šalių, skirtą JAV ar Kanados rinkai, ekspertai padės užsakovui surasti transporto priemonės atitiktį ekologiniams reikalavimams patvirtinantį dokumentą. Tačiau, jei dėl tam tikrų priežasčių ekspertas neturi galimybės rasti dokumento, jį pateikti turi užsakovas. Siekiant įregistruoti transporto priemonę iš ne ES ar EEE šalių, skirtą kitoms rinkoms, transporto priemonės atitiktį ekologiniams reikalavimams patvirtinantį dokumentą turi pateikti užsakovas.

Krovininių automobilių perdirbtų į keleivinius automobilius techninė ekspertizė

Galime atlikti N1 klasės naudoto krovininio automobilio, kurio kėbulo kodas yra BB arba BBA, perdirbimo techninę ekspertizę, kurios metu įvertiname, ar Jūsų automobilis atitinka M1 klasės lengvojo automobilio reikalavimus.
M1 klasės lengvojo automobilio privalumai: techninės apžiūros periodiškumas – 24 mėn., nereikia mokėti kelių naudotojo mokesčio ir t. t.

Reikalavimai, taikomi transporto priemonei, kurios pirma registracija iki 2009 04 28:

• pagal registracijos liudijimo duomenis turi būti N1 klasės su kėbulo kodu BB arba BBA;

• kėbule turi turėti gamintojo įrengtas sertifikuotas saugos diržų ir sėdimų vietų tvirtinimo vietas;

• numatytose vietose turi būti sumontuoti gamintojo numatyti saugos diržai ir sėdynės;

• turi tenkinti nelygybę G + (n x 75) ≤ F.1 (čia: G – parengto eksploatuoti automobilio masė, n – automobilio sėdimų vietų skaičius, neįskaitant vairuotojo vietos, F.1 – didžiausia techniškai leistina pakrauto automobilio masė).

Papildomi reikalavimai, taikomi transporto priemonei, kurios pirma registracija po 2009 04 29 d:

• gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimą, kad transporto priemonės konstrukcija atitinka M1 klasės reikalavimus;

• sertifikatus arba bandymo protokolus, įrodančius, kad transporto priemonė atitinka šių teisės aktų reikalavimus:

• degalų sąnaudos, CO2 išlakos, variklio išmetamieji teršalai (Direktyva 2005/55/EB, Reglamentas (EB) 715/2007 arba Reglamentas (ES) 595/2009, JT EEK Taisyklė Nr. 83);

• skleidžiamas triukšmas (Direktyva 70/157/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 51);

• sėdynių tvirtinimas (Direktyva 74/408/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 17);

• saugos diržai (Direktyva 77/541/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 16);

• saugos diržų tvirtinimo įtaisai (Direktyva 76/115/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 14).
PASTABA. Transporto priemonėms, kurių pirma registracija yra po 2009 m. balandžio 29 d., Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje reikia gauti individualų patvirtinimą.

Transporto priemonių, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu ekspertizė

Panevėžio TAC atliekama transporto priemonių, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu (buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme), kai joms atliekamas atkuriamasis remontas techninė ekspertizė.

Atkuriamojo remonto kokybės įvertinimui reikalingi dokumentai:

• Lietuvos Respublikoje išduotas registracijos liudijimas;

• Techninė dokumentacija apie transporto priemonės būklę po eismo įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta (pvz.: apžiūros aktas, nuotraukos, draudimo bendrovės eksperto surašyta remonto sąmata, vertinimo ataskaita ir kiti dokumentai, įrodantys transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio);

• Transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentas (-ai), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;

• Techninė dokumentacija, susijusi su atliktu transporto priemonės remontu (pvz.: nuotraukos, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga ir kt.);

• Išvada dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (taikoma tik M1 klasei);

• Išvada dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;

• Išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

Jei ekspertizei pateikiama išsami techninė dokumentacija apie transporto priemonės būklę po eismo įvykio, iš kurios ekspertas gali nustatyti, kad tam tikros automobilio sistemos, dalys nebuvo sugadintos, ekspertas gali nereikalauti vieno ar kelių iš šių dokumentų: išvados ir matavimo protokolo dėl M1 klasės TP ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams, išvados ir matavimo protokolo dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams, išvados dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

Susisiekite su Panevėžio TAC ekspertizių skyriumi

Scroll to Top