Dokumentai LR įregistruotoms transporto priemonėms

• vairuotojo pažymėjimą arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• LR ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotą galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Šio liudijimo pateikti nebūtina, jeigu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazėje yra įrašas, kad transporto priemonė yra apdrausta;

• transporto priemonės registracijos dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje. Šio dokumento pateikti nebūtina, jeigu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar paskirties) yra įrašas, kad transporto priemonė yra įregistruota;

• kai transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir nepavojinga žmonių sveikatai bei saugumui.

• dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą.

Dokumentai ketinamoms įregistruoti LR transporto priemonėms

• vairuotojo pažymėjimą arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• transporto priemonės registracijos liudijimą, atitinkantį 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jeigu registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), kitą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kilmės ir patvirtinimo dokumentą;

• dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą.

Papildomi dokumentai priklausomai nuo konstrukcijos ar paskirties

• Taksi automobiliams – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotas galiojantis taksometro metrologinės patikros liudijimas, taip pat taksometro techninis pasas.

• N2, N3 ir O4 klasių transporto priemonėms, transporto priemonės junginiui N3+O4 – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už LR įregistruotas krovinines transporto priemones. Daugiau informacijos apie šį mokestį rasite čia

• N2, N3 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikties ir eismo saugumo reikalavimų atitikties sertifikatus, Europos transporto ministrų konferencijos sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės atitinka techninius ir saugumo reikalavimus (ETMK sertifikatas).

• 01, 02, 03, 04 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus ETMK sertifikatus.

• Transporto priemonėms su sumontuotais potencialiai pavojingais įrenginiais – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažyma, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės tikrinimo ataskaita, kuria suteikiama teisė toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis žmonėms kelti, taip pat I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio cisternomis bei jų įranga, skirta pavojingiems kroviniams vežti.

• Transporto priemonėms, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojingus krovinius, – transporto priemonės ADR atitikties deklaracija (transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonės konstrukcija atitinka Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus).

• Sportiniam automobiliui – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotas sportinio automobilio pasas, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.

• Sportiniam motociklui – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotas sportinio motociklo pasas, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.

Rasite techninės apžiūros stotį arčiausiai Jūsų

Scroll to Top