Dokumentai LR įregistruotoms transporto priemonėms

• vairuotojo pažymėjimas;

• transporto priemonės registracijos liudijimas;

• LR ar kitos Europos Sąjungos valstybės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotas galiojantis valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas);

• jei transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir nepavojinga žmonių sveikatai bei saugumui.

Dokumentai ketinamoms įregistruoti LR transporto priemonėms

• vairuotojo pažymėjimas;

• transporto priemonės registracijos liudijimas, atitinkantis 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jei registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), VĮ „Regitra“ pateiktą patvirtinimą, nurodantį, kad teikiama transporto priemonė gali būti įregistruota Lietuvos Respublikoje atlikus privalomąją techninę apžiūrą arba privalomąją techninę apžiūrą, ir transporto priemonės atitikties įvertinimą;

• transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, kai nustatyta tvarka turi būti atliktas transporto priemonės atitikties įvertinimas.

Papildomi dokumentai priklausomai nuo konstrukcijos ar paskirties

• Taksi automobiliams – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotas galiojantis taksometro metrologinės patikros liudijimas, taip pat taksometro techninis pasas.

• N2, N3 ir O4 klasių transporto priemonėms, transporto priemonės junginiui N3+O4 – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už LR įregistruotas krovinines transporto priemones. Daugiau informacijos apie šį mokestį rasite čia

• N2, N3 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikties ir eismo saugumo reikalavimų atitikties sertifikatus, Europos transporto ministrų konferencijos sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės atitinka techninius ir saugumo reikalavimus (ETMK sertifikatas).

• O3 ir O4 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus ETMK sertifikatus.

• Transporto priemonėms su sumontuotais potencialiai pavojingais įrenginiais – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažyma, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės tikrinimo ataskaita, kuria suteikiama teisė toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis žmonėms kelti, taip pat I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio cisternomis bei jų įranga, skirta pavojingiems kroviniams vežti.

• Transporto priemonėms, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojingus krovinius, – transporto priemonės ADR atitikties deklaracija (transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonės konstrukcija atitinka Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus).

• Sportiniam automobiliui – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotas sportinio automobilio pasas, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.

• Sportiniam motociklui – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotas sportinio motociklo pasas, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.

Rasite techninės apžiūros stotį arčiausiai Jūsų

Scroll to Top